กิจกรรม สปสช.ตำบลดอยงาม
   
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
ป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ฟื้นฟูความรู้การนวดแผนไทย
รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงาม
ให้ความรู้การแพทย์แผนไทย
ใช้ยาอย่างเหมาะสมกับผู้ติดเชื้อ
ให้ความรู้เรื่องเพศ และอนามัยเจริญพันธุ์
ส่งเสริมสุขภาพก่อนปฐมวัย
ส่งเสริมสุขภาพจิตผู้พิการ
ให้ความรู้ผู้สูงอายุที่บ้าน

 

ประชาสัมพันธ์ สปสช.ตำบลดอยงาม

 

โครงการ สปสช.ตำบลดอยงาม

 

รายงานบัญชีรายรับ-รายจ่าย

 

รายงานการประชุม สปสช.ตำบลดอยงาม
   
รายงานการประชุม26สค53
รายงานการประชุม15พย53
รายงานการประชุม17มค54
รายงานการประชุม22มิย54
รายงานการประชุม5กค54
รายงานการประชุม27กย54
รายงานการประชุม7-11-55
รายงานการประชุม13-09-55
รายงานการประชุม29-5-55
รายงานการประชุม1-5-56
รายงานการประชุม4-9-56
รายงานการประชุม15-5-56
รายงานการประชุม22-5-56
รายงานการประชุม7-1-57
รายงานการประชุม18-2-57
รายงานการประชุม19-5-57
รายงานการประชุม28-1-57
รายงานการประชุม21มค 58
รายงานการประชุม11กพ 58
รายงานการประชุม22กย 58
รายงานการประชุม24มีค 59
รายงานการประชุม13พค 59
รายงานการประชุม13กย 59

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com