ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2550
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2550
เรื่อง การควบคุมการค้าซึ่งเป็นที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549
เรื่อง ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
  กฏหมายอื่น ๆ
พรบ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2529
คำแนะนำการชำระภาษี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน หมายถึง ภาษีที่เก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น กับที่ดินซึ่งใช้
ต่อเนื่องกับโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างนั้นซึ่งมีไว้เพื่อการหารายได้ โดยผู้ที่มีหน้าที่ชำระภาษีคือเจ้าของโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น
ค่ารายปี
ค่ารายปี หมายความว่า จำนวนซึ่งทรัพย์สินนั้นควรให้เช่าได้ในปีหนึ่งๆ เช่น ในกรณีทรัพย์ให้เช่า ให้ถือว่าค่าเช่านั้นคือค่ารายปีหรือหากค่าเช่านั้นไม่เหมาะสมตามสภาพพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจ
ประเมินค่ารายปีใหม่ได้
กรณีโรงเรือนนั้นเป็นเจ้าของกิจการเองพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจประเมินค่ารายปีใหม่มความเหมาะสม
อัตราการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีหรือค่าภาษีคิดเป็นค่าเช่าหนึ่งเดือนครึ่ง หรือ เท่ากับ = 12.5% ของค่ารายปี
เงินเพิ่มกรณีค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.ค้างชำระไม่เกิน หนึ่งเดือน ให้เพิ่ม 2.5% ของภาษี
2.ค้างชำระไม่เกิน สองเดือน ให้เพิ่ม 5.00 ของภาษี
3.ค้างชำระไม่เกิน สามเดือน ให้เพิ่ม 7.5% ของภาษี
4.ค้างชำระไม่เกิน สี่เดือน ให้เพิ่ม 10% ของภาษี
5.ค้างชำระเกิน สี่เดือน ให้ยึด หรือ อายัดทรัพย์ ขายทอดตลาด เพื่อชำระภาษีค้างชำระ

ภาษีป้าย

"ป้าย" หมายความว่า ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้า
หรือประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมาย
ที่เขียนแกะสลักจารึกหรือทำให้ปรากฎด้วยวิธีอื่น
เจ้าของป้ายที่มีหน้าที่เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปียกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก ให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดคั้งหรือแสดงจนถึงวันสิ้ปี
อัตราภาษีป้าย
1. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วนให้คิดอัตรา 3 บาท / 500 ตร.ซม
2. ป้ายที่เป็นอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศ หรือปนกับภาพหรือเครื่องหมายอื่นให้คิด
อัตรา 20 บาท / 500 ตร.ซม.
3. ป้ายดังต่อไปนี้ให้คิดอัตรา 40 บาท / 500 ตร.ซม.
ท ป้ายที่ไม่มีอักษรไทย ไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
ท ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ
4. ป้ายที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขให้คิดอัตราตาม (1)(2)หรือ(3)แล้วแต่กรณี และให้เสียเฉพาะจำนวนเงินภาษีที่เพิ่มขึ้น
5. ป้ายตาม(1)(2)หรือ(3)เมื่อคำนวนพื้นที่ของป้ายแล้วถ้ามีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท
ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
(ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๕๑ )
การคำนวนพื้นที่ป้ายตามอัตราภาษีป้าย
ก.ถ้าเป็นป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้ ถือป้ายซึ่งมีขนาดลักษณะและพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้มีกำหนดเป็นแผ่นไว้ให้คำนวน
โดยเอาส่วนที่กว้างที่สุด คูณส่วนที่ยาวที่สุด
ข. สำหรับป้ายที่มีขอบเขตกำหนดได้คือป้ายที่แสดงข้อความชื่อยี่ห้อ โดยไม่มีขอบเขต
เช่น เขียนไว้ที่กำแพง ผนังอาคาร ให้คำนวนโดยวัดจากตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่มีอยู่ริมสุด

ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของที่ดินมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อประเมินภาษีบำรุงท้องที่ 4 ปีต่อ 1 ครั้งซึ่งในปี 2545 เจ้าของที่ดินต้องยื่นแบบต่อเจ้าหน้าที่ภายในเดือน มกราคม 2545 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประเมินภาษี
อัตราภาษีบำรุงท้องที่
(ราคาประเมิน อัตราไร่ละ 25 บาท) กรณีทำที่นาเองหรือทำด้วยตนเองเสียไร่ละ 5 บาท ถ้าให้ผู้อื่นเช่า หรือมิได้ทำด้วยตนเองจะต้องคิดกึ่งหนึ่งต้องอัตราไร่ละ 12.50 บาท กรณีเป็นสวน , บ่อปลา หรืออื่นๆให้คิดอัตราไร่ละ 25 บาท กรณีพื้นที่ว่างเปล่าคิด 2 เท่าคิดในอัตราไร่ละ 50 บาท
การลดหย่อนภาษี
กรณีที่ดินนั้นเจ้าของใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเป็นที่เลี้ยงสัตว์ เพื่อประกอบกสิกรรม จะได้รับการลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษี 3 ไร่
หมายเหตุ
หากที่ดินแปลงใดไม่มีหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ที่ดินแปลงนั้นจะไม่สามารถ โอน ขาย หรือกระทำการอย่างใดๆได้

 
     

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com