สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 
ประธานสภาฯ

นายบุญยก ใจเมือง
สมาชิกสภาฯ ม.8
รองประธานสภาฯ

นายอรรณพ ไขทา

สมาชิกสภาฯ ม.10
เลขานุการสภาฯ

ว่าที่ร้อยตรีคมสัน สุทธะชัย

สมาชิกสภาฯ ม.10
นางจิรชยา งามดี
สมาชิกสภาฯ ม.1

 
นายจำรอง แสนจันทร์
สมาชิกสภาฯ ม.1
นางอำพร ธรรมปัญโญ 
สมาชิกสภาฯ ม.2
นางบัวผัด ธรรมชัย
สมาชิกสภาฯ ม.2
นายมานพ ทะวรรณา
สมาชิกสภาฯ ม.3
นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง
สมาชิกสภาฯ ม.3
นางตุ่นแก้ว ธิเตจ๊ะ
สมาชิกสภาฯ ม.4
นายสมมิตร ดวงวรรณา
สมาชิกสภาฯ ม.4
นางผ่องศรี วิวัฒน์นิรันดร
สมาชิกสภาฯ ม.5
นายคำจันทร์ กาวีระ
สมาชิกสภาฯ ม.5
นายยงยุทธ ปัญญา
สมาชิกสภาฯ ม.6
นายผดุงพล คำฝั้น
สมาชิกสภาฯ ม.6
นายผ่านภพ เสนจุ้ม 
สมาชิกสภาฯ ม.7
นายทองศักดิ์ ธรรมโก
สมาชิกสภาฯ ม.8
นายวรัญญู คำแก้ว
สมาชิกสภาฯ ม.9
นายสนั่น เสียงเย็น
สมาชิกสภาฯ ม.10

นางมุกดา อูปคำ
สมาชิกสภาฯ ม.11
นางจีราวรรณ นุ่นเพ็ง 
สมาชิกสภาฯ ม.12
นายนพนนท์ เตจ๊ะ
สมาชิกสภาฯ ม.12
นางพัตรา เชื้อเมืองพาน
สมาชิกสภาฯ ม.13
นายบุญช่วย แปงคำ
สมาชิกสภาฯ ม.13

นายศักดา ยะปิ๋ว
สมาชิกสภาฯ ม.14
นายสมพล เข็มปัญญา
สมาชิกสภาฯ ม.14
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT :: Seksan Chaiya
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com