แผนพัฒนา 3 ปี
 
แผนพัฒนาสาม ปี 2555- 2557
 
ข้อมูลพื้นฐาน สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
 
บัญชีโครงสร้างการพัฒนา
 
แผนัฒนาสาม ปี 2556- 2558
 
ข้อมูลพื้นฐาน สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
 
บัญชีโครงสร้างการพัฒนา
 
แผนัฒนาสาม ปี 2557- 2559
 
ข้อมูลพื้นฐาน สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
 
บัญชีโครงสร้างการพัฒนา
     
แผนัฒนาสาม ปี 2558- 2560
 
ข้อมูลพื้นฐาน สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
 
บัญชีโครงสร้างการพัฒนา
     
แผนัฒนาสาม ปี 2559- 2561
 
ข้อมูลพื้นฐาน สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
 
บัญชีโครงสร้างการพัฒนา
     
แผนัฒนาสาม ปี 2560- 2562
 
ข้อมูลพื้นฐาน สรุปยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 5.1
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 5.2
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
แผนพัฒนาสามปี ยุทธศาสตร์ที่ 7
 
บัญชีสรุปโครงสร้างการพัฒนา
     
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com