กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 
นายพชกร   หอมนาน
นายช่างโยธา รักษาการ ผอ.กองช่าง
นางจิดาภา   หอมนาน
นายช่างโยธา
นายชีวิน วงค์พีระ
ผู้ช่วยช่างโยธา


น.ส.ดาราพร งามลิ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายยุทธนา แปงคำ
ผู้ช่วยช่างไฟ
นายเดระวิทย์ วรรณมณี
คนงานทั่วไป
นายคะนอง ตะปิง
คนงานทั่วไป
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com