กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 
นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวลัยพร อุปาระ
นักวิชาการเงินและบัญชี


นางพัลลาภา สุภาวดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นายปารมี เป็งบังวัน
นักวิชาการพัสดุ

นางสุนิสา แก้วอ้าย
เจ้าพนักงานธุรการ
นางปวีณ์สุดา วงค์พีระ
คนงานทั่วไป
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com