ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 
นายดิเรก วันมี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นายฉัตรภัทร์ อุปธิ
นักวิชาการศึกษา
นางสาวกันตพร ศรีใจ
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางรสริน ทามาศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวรสสุคนธ์ กิติยศ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม
นางจิราภรณ์    สีดา
รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอยงาม
น.ส.พรรณิภา   ศรีใจ
ผู้ดูแลเด็ก
นางนพมาศ   บาลใจ 
ผู้ดูแลเด็ก

นางจันจิรา   รัตนมณีวรรณ
ผู้ดูแลเด็ก
นางเกศรินทร์    คำเขียว
ผู้ดูแลเด็ก
นายเสกสรร ไชยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวคณึงนิตย์ ศรีวงค์วรรณ
คนงานทั่วไป(ครูภาษาอังกฤษ)

 นายสุนัน สมสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม


นางอาทิตย์ แสงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมบูรณ์ ดวงตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนีบูลย์   มาระโส
ครู คศ.1
นางสาวสุภาวดี กันทะวงค์
ครู คศ.1
นางศิริวัลย์  มะหิทธิ
ครู คศ.1
นายณฐวร จินะไชย
ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย
นางนพมาศ   บาลใจ 
ผู้ดูแลเด็ก
นายเจริญ ไข่แก้ว
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3
นายสาวประภัสสร ยะบึง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายปิยะราช ตาสาย
ผู้ช่วยครู
นายสาวคณึงนิตย์ ศรีวงวรรณ์
ผู้ช่วยครู
 


 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com