สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 
ว่าที่ ร.ต.คมสัน สุทธะชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวรุ่งนภา บุญทาทอง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุจินดา อิ่นคำ 
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาวพิชาพร มังคะละ
บุคลากร


นางพีรนุช สีธิ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
น.ส.สุรีวรรณ์ สุริยวงศ์
นักพัฒนาชุมชน
นางพัชรีภรณ์ ไชยยา
เจ้าพนักงานธุรการ

นายกิตติ เชื้อเมืองพาน 
ผช.จนท.ธุรการ


นายสรณ์ชัย ผลมาก
พนักงานขับรถ
นางอำพร ชัยชะนาญ
คนงานทั่วไป

นายจันทร์ทิพย์ สุภิมล
คนงานทั่วไป

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com