หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน

 คำอธิบาย: Sample image


การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดจึงต้องกำหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน
1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดในเรื่องดังต่อไปนี้ 
                                1.1  กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
                                1.2  กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ                     
                                1.3 ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
                                1.4 ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร
                                1.5 กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
2. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอื่น
3. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพื่อยืนยันว่า มีตัวตนจริง

วิธีการยื่นคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน
                1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี
                                (1) วัน เดือน ปี
                                (2) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องเรียน / ร้องทุกข์
                                (3) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน / ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือ ชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
                                (4) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี)
                2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าหน้าที่ธุรการ 
เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา
                1. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์
                2. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้
                3. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา 30  วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน

หากท่านมีทุกข์ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ต้องการแจ้งข้อมูลทุจริต ประพฤติมิชอบ ไม่บริการประชาชน
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ความประพฤติไม่เหมาะสมของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 
        สามารถร้องเรียน / ร้องทุกข์ มายัง "ศูนย์ดำรงธรรม" องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้ทางช่องทางดังนี้
                    1. ทางโทรศัพท์  หมายเลข 0-5318-5629
                    2. ทางโทรสาร   หมายเลข 0-5318-5629 (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ)  
                    3. ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าถึง (คลิกแบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียนฯ) 
                              " ศูนย์ดำรงธรรม "
                              สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
                              เลขที่ 349 หมู่ที่ 4
                              ตำบลดอยงาม อำเภอพาน
                              จังหวัดเชียงราย  57120
                    4. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์  "  คลิกที่นี่  "

 

 "ทุกข์ของท่าน คือ ปัญหาของเรา อบต.ดอยงาม"

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com