ประวัติวัดท่าดอกแก้ว

เดิม...บริเวณวัดเป็นป่าทึบมีร่องน้ำล้อมรอบๆ เป็นที่สาธารณะประโยชน์ ที่ตั้งวัด แต่เดิมมีอิฐก่อขึ้นคู่กัน(มีลักษณะเป็นกู่ หรือเจดีย์เก่า) ชาวบ้านจึงเรียกชื่อว่า “วัดกู่สองซอง”
ประมาณ พ.ศ.2499 ชาวบ้านได้บูรณะวัดร้างใกล้หมู่บ้านขึ้นเป็นอารามใช้ชื่อว่า"อารามวัดกู่สองซอง" โดยมีพระธุดงค์ชื่อ พระสิงห์ จากจังหวัดหนองคาย มาจำพรรษาเป็นรูปแรก นายติ๊บ สุทธิ พร้อมศรัทธาชาวบ้าน ได้ร่วมกันสร้างศาลาเปรียญขึ้น 1 หลัง เพื่อใช้เป็นที่ทำบุญของหมู่บ้านเป็นลำดับมา
ในปี พ.ศ.๒๕๐4 ชาวบ้านได้นิมนต์พระบุญมา กิตฺติวณฺโณ เข้ามารักษาการเจ้าอาวาสและมีพระภิกษุสามเณร มาร่วมจำพรรษา ต่อมาในปี พ.ศ.2505 นายอ้าย เสวะกะ ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นได้ขออนุญาตกรมการศาสนาจัดตั้งเป็นวัด และได้เปลี่ยนเป็นสำนักสงฆ์ วัดกู่สองซองโดยมีพระบุญมา กิตฺติวณฺโณ เป็นรักษาการเจ้าอาวาส และดำเนินการสร้างศาลาขึ้นใหม่ ตลอดจนเสนาสนะต่าง ๆ รวมทั้งก่อสร้างวิหาร มาตามลำดับ
ได้รับการอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อ 8 เมษายน พ.ศ.2523
ได้รับการอนุญาตประกาศตั้งเป็นวัดในพุทธศาสนาเมื่อ 19 ธันวาคม พ.ศ.2523 และเปลี่ยนชื่อจาก “วัดกู่สองซอง” มาเป็น “วัดท่าดอกแก้ว” ตามชื่อของหมู่บ้าน จนถึงปัจจุบัน
วัดท่าดอกแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ 130 หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย วัดมีเนื้อที่ 19 ไร่ 10 ตารางวา ตาม น.ส.3 เลขที่ 937

 • อาณาเขตวัดท่าดอกแก้ว
 1. ทิศเหนือ               ประมาณ 40   วา จรดที่นาเอกชน
 2. ทิศใต้                  ประมาณ 73   วา จรดที่นาเอกชน
 3. ทิศตะวันออก         ประมาณ 293 วา จรดบ่อปลา-ที่นาอกชน
 4. ทิศตะวันตก           ประมาณ 294 วา จรดที่นาเอกชน
 • รายนามพระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษา ณ วัดท่าดอกแก้ว ในปัจจุบัน
 1. พระอธิการฉัตรชัย    สิริธมฺโม            (เจ้าอาวาสวัด)
 2. พระสม                 อุ่นอินตา
 3. พระปัน                 สิงห์แก้ว
 4. สามเณรธวัชชัย       สิงห์แก้ว
 5. สามเณรสงกรานต์    ใจยา
 6. สามเณรวุฒิชัย        ใจยา
 

 
รูปภาพบริเวณ วัดในปัจจุบัน


รูปภาพบริเวณ "กู่สองซอง" เดิมอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com