ประวัติวัดสันทราย


วัดสันทรายตั้งอยู่เลขที่ 27 หมู่ที่1 บ้านสันทราย ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย บริเวณวัดมีเนื้อที่ทั้งหมด 5 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2510 โดยมีชาวบ้าน ได้ชักชวนกันบุกเบิกถางป่าละเมาะในหมู่บ้านเพื่อสร้างสำนักสงฆ์ไว้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและทำบุญ โดยได้นิมนต์พระสมบูรณ์ ปัญญาวโร มาจำพรรษา วัดสันทรายได้รับอนุญาตสร้างเมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2523 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2549 และได้ประกอบพิธีผูกพัทธสีมาฝังลูกนิมิต เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550 ภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญ คือ พระพุทธรูป 2 องค์ หน้าตักกว้าง 1.20 เมตร อยู่ภายในพระอุโบสถ และพระอุโบสถมีความกว้าง 17 เมตร ยาว 43 เมตร และมีศาลาเปรียญกว้าง 18 เมตร ยาว 28 เมตร มีกุฏิเจ้าอาวาสกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตร มีศาลาเอนกประสงค์กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร และกุฏิสงฆ์ซึ่งก่อสร้างยังไม่สำเร็จ
มีเจ้าอาวาสที่ผ่านมาทั้งหมด 9 รูป ดังนี้
1. พระสมบูรณ์ ปญฺญาวโร
2. พระสุรชาติ จนฺทวงฺโส
3. พระสว่าง ติกฺขธมฺโม
4. พระอินทร์จันทร์ จนฺทจนฺโท
5. พระแดง จนฺทวโร
6. พระบุญส่ง กลฺลญาโณ
7. พระอิ่นคำ ปภสฺสโร
8. พระสุชาติ อตฺตทนฺโต
9. พระศรีวรรณ รตฺนวณฺโณ

วัดสันทรายปัจจุบันมีพระภิกษุจำพรรษาจำนวน 1 รูป

กิจกรรมของวัดที่ร่วมกับชุมชน หรือประเพณีท้องถิ่น

• วันที่ 15 เมษายน ของทุกปีชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่า “วันพญาวัน” ของทุกปีเป็นประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุและผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ
• วันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี ประเพณีแห่พระ ชาวบ้านในหมู่บ้านได้ร่วมกัน สรงน้ำพระสืบชาตาหลวงซึ่งในวันนี้ได้เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
* เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตร
* เวลา 09.00 น. ทำพิธีสืบชาตาหลวง สืบชาตาให้กับหมู่บ้าน และผู้เข้าร่วมพิธี
* เวลา 11.00 น. ถวายเพลแด่พระสงฆ์
* เวลา 15.00 น. ชาวบ้านจะได้นำพระพุทธรูปประจำพระอุโบสถ คือ พระมหามงคลปรีชาญาณ ได้ออกไปเที่ยวในหมู่บ้าน ให้ประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านได้กราบไหว้ขอพร และสรงน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล และชาวบ้านมีความเชื่อที่สืบทอดต่อๆกันมาว่า ถ้าพระมหามงคลปรีชาญาณ ได้ผ่านไปบ้านใครจะทำให้ผู้ที่อยู่ในบ้านนั้น ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีโชคมีลาภ ทำมาค้าขึ้น

ขอเชิญร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถ

ด้วยอุโบสถวัดสันทรายได้ก่อสร้างมาเป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันพระอุโบสถยังอยู่ในสภาพดี แต่หลังคาพระอุโบสถซึ่งเป็นกระเบื้องได้ชำรุด ชาวบ้านเข้าไปทำบุญในพระอุโบสถเวลาฝนตกก็ต้องย้ายที่นั่งกันจ้าละหวั่น เพราะฝนตกทำให้พื้นพระอุโบสถเปียกน้ำฝน ดังนั้นจึงขอวอนมายังผู้ใจบุญทั้งหลาย ช่วยบริจาคทุนทรัพย์เพื่อซ่อมแซมหลังคาพระอุโบสถต่อไป
บริจาคโดยโอนเงินผ่าน

ธนาคารกรุงไทย สาขาพาน
ชื่อบัญชี วัดสันทราย
หมายเลขบัญชี 522-0-17581-5
หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 08-6185-3048 หรือจองกฐินล่วงหน้า


ผู้ให้ข้อมูล ไพรัช กันทวี
Email…13sansai12@gmail.com
22 กุมภาพันธ์ 53

 

 


 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์/แฟกซ์ 053-185629
เว็บมาสเตอร์... Email : sureewan_bee@hotmail.com