นายสุนัน สมสีดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม


นางอาทิตย์ แสงทอง  
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมบูรณ์ ดวงตา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวรัชนีบูลย์   มาระโส
ครู คศ.1
นางสาวสุภาวดี กันทะวงค์
ครู คศ.1
นางศิริวัลย์  มะหิทธิ
ครูผู้ช่วย
นางนพมาศ   บาลใจ 
ผู้ดูแลเด็ก
นายเจริญ ไข่แก้ว
ช่างครุภัณฑ์ ระดับ 3
นางสาวประภัทสร อุโมงค์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นายปิยราช ตาสาย
ผู้ช่วยครู
 

ผู้ดูแลระบบ ::นายเสกสรร ไชยา :: doingam-it@hotmail.com