รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2559
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ต.ค.58
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พ.ย.58
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ธ.ค.58
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ม.ค.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ก.พ.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มี.ค.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เม.ษ.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พ.ค.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มิ.ย.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ก.ค.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ส.ค.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ก.ย.59
     
รายงานการประชุม คณะผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2560
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ต.ค.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พ.ย.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ธ.ค.59
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ม.ค.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ก.พ.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มี.ค.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม เม.ษ.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม พ.ค.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม มิ.ย.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ก.ค.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ส.ค.60
 
รายงานการประชุม คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ก.ย.60
     
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com