ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

 
นางสาวรชต จิตรนารินทร์
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com