ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
     
รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
การควบคุมภายใน
การตรวจสอบภายใน
ข้อมูลด้าน Competency ของบุคลากร มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง
องค์ความรู้
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้าน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
  พระราชบัญญัตควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
  พระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
  พระราชบัญญัความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com