งบการเงิน
 
งบทดลอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
 
ปีงบประมาณ 2557
 
ปีงบประมาณ 2558
 
ปีงบประมาณ 2559
 
ปีงบประมาณ 2560
งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
 
ปีงบประมาณ 2557
 
ปีงบประมาณ 2558
 
ปีงบประมาณ 2559
 
ปีงบประมาณ 2560
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com