งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
 
งานป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
แผนปฏิบัติการงานป้องกันและปรามปรามยาเสพติด
 
โครงการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่นักพนักงานส่วนท้องถิ่นและประชาชน
 
ใบความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
 
คู่มือ ผลประโยชน์ทับซ้อน
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com