งานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม
 
งานตรวจสอบภายใน
 
แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2560
 
แผนงานตรวจสอบภายในประจำปี 2561
 
แผนการตรวจสอบเป็นตารางประจำเดือน
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
 
งานควบคุมภายใน
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com