แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
กรอบอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558–2560 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
 
การกำหนดขนาดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอยงาม
 
แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ 2558–2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 
แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ 2558–2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com