ประจำปีงบประมาณ 2562
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการขุดลอกลำเหมืองสายบวกบัว ม.11  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการขุดลอกสายบวกน้ำนอง ม.6  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการซ่อมปะผิวทางเดิม  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการต่อเติมห้องครัว ศพด.  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 หมู่ที่ 6 บ้านสันมะกอก  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 11 ตำบลดอยงาม  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 เชื่อมซอย 6 หมู่ 7  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ 11 บ้านสันโค้ง  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 2 หมู่ที่ 14 บ้านสารภี  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 เชื่อมซอย 7 หมู่ที่ 1  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 12 บ้านป่าตึง  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างคลองส่งนาลาเหมืองสายหมู่ที่ 8-6-4 17/12/2561
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 17/12/2561
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 11 หมู่ที่ 10  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 15 หมู่ที่ 3  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างกันสาด ศพด.  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก อบต.ดอยงาม  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.5  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าดอกแก้ว  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ที่ 13  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก ม.8  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างวางท่อพร้อมบ่อพัก ม.9  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวพื้นถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านสันหนองควาย  
..ประกาศใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย  
   

 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โทร./แฟกซ์ 0-5318-5629
Copyright © 2011 http://www.doingam.go.th/ All Rights Reserved :: Design by Doingam-IT ::
เว็บมาสเตอร์...Email : Doingam-IT@hotmail.com